ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ''ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ ΛΑΜΠΡΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ Δ.Κ. ΑΣΤΑΚΟΥ ''


 Αποτέλεσμα εικόνας για εξωτερικου δικτυου υδρευσης αστακου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 11234
ΕΡΓΟ : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ ΛΑΜΠΡΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ Δ.Κ. ΑΣΤΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Ιβ:3+800-7+045 & ΤΜΗΜΑ ΙΙ:7+045-8+514 (ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 3,2KM ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΙΟΝΙΑΣ ΟΔΟΥ ΜΕ ΑΣΤΑΚΟ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΜΒΟΣ ΠΛΑΤΥΓΙΑΛΙΟΥ – Ι.Κ. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ)»
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο Δήμος Ξηρομέρου προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές για την ανάθεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ ΛΑΜΠΡΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ Δ.Κ. ΑΣΤΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Ιβ:3+800-7+045 & ΤΜΗΜΑ ΙΙ:7+045-8+514 (ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 3,2KM ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΙΟΝΙΑΣ ΟΔΟΥ ΜΕ ΑΣΤΑΚΟ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΜΒΟΣ ΠΛΑΤΥΓΙΑΛΙΟΥ – Ι.Κ. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ)», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, προϋπολογισμού 1.500.000,00 € με Φ.Π.Α.
Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΕ 571 – Π.Δ.Ε. Ενάριθμος έργου: «2014ΣΕ57100004» και είναι εγγραμμένο στον Προϋπολογισμό του Δήμου Ξηρομέρου με Κ.Α. 63-7336.012.
Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 14/11/2017, ημέρα Τρίτη. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ. Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στο Δημοτικό κατάστημα Αστακού από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού.
Αν, για λόγους ανωτέρας βίας, δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι τη μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται εγγράφως, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους οικονομικούς φορείς έλαβαν τα έγγραφα της σύμβασης και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής. Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές, μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο προηγούμενων εδαφίων.
Περιγραφή και χαρακτηριστικά του έργου
Το έργο αφορά στην αλλαγή της χάραξης και στην αντικατάσταση του αγωγού μεταφοράς πόσιμου ύδατος από της Πηγές Λάμπρα μέχρι το Αντλιοστάσιο του Αστακού. Συγκεκριμένα, το τμήμα από τον Αύλακα του κάμπου Λεσινίου μέχρι τη Δεξαμενή Λιβανέικων τμήματα Ιβ και ΙΙ της υδραυλικής μελέτης. Ο Αγωγός θα τοποθετηθεί σε σκάμμα κατάλληλων διαστάσεων στον πόδα των πρανών επιχώματος ή ορύγματος και εντός της ζώνης απαλλοτρίωσης της νέας Οδικής Σύνδεσης Ιονίας Οδού με Αστακό. Επίσης, θα τοποθετηθούν σε καθορισμένες θέσεις φρεάτια ειδικών τεμαχίων και λοιπών βαλβίδων για την ομαλή λειτουργία του δικτύου.
1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στη δεύτερη (2η) τάξη και άνω στην κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
3. Οι ενώσειςοικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (π.χ. κοινοπραξία).
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016 εγγυητικής επιστολής ύψους είκοσι τεσσάρων χιλιάδων εκατό ενενήντα τριών ευρώ και πενήντα πέντε λεπτών (24.193,55 €) και ισχύ τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, ήτοι μέχρι 210 ημέρες, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 97 του ν. 4412/2016, ορίζεται διάστημα έξι (6) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
Συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου: πέντε (5) μήνες
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ξηρομέρου.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέλθουν στο τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ξηρομέρου Ν. Αιτωλ/νίας (Αρμόδια κ. Ραλάτου Ζαχαρούλα τηλ.2646360530-25 ) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες για να λάβουν γνώση της μελέτης.
Για την παραλαβή των τευχών, οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε 20 ΕΥΡΩ, εκτός αν ο ενδιαφερόμενος αναλάβει με δαπάνη και επιμέλειά του την αναπαραγωγή τους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδρομικά, εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν, κατόπιν συνεννόησης με την αναθέτουσα αρχή, πέραν της αναφερομένης στο πρώτο εδάφιο δαπάνης και τη δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής τους. Η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο. Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τα τεύχη δημοπράτησης από την ιστοσελίδα του Δήμου Ξηρομέρου (www.dimosxiromerou.gr).
Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την Παρασκευή 3/11/2017, οι αναθέτουσες αρχές παρέχουν σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο στις 8/11/2017, ημέρα Τετάρτη.
Κριτήριο Ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση τη τιμή (χαμηλότερη τιμή).
Αστακός, 16/10/2017
Διαβάστε Περισσότερα →

Με επιτυχία η εθελοντική αιμοδοσία από τον Πολιτιστικό και Μορφωτικό Σύλλογο Φυτειών ''Ακαρνανικό Φως''.

  
Σας ευχαριστούμε για ακόμα μια φορά που συμμετείχατε στην εθελοντική μας αιμοδοσία. Ευχαριστούμε ,επίσης τον σύλλογο εθελοντών αιμοδοτών Αγρινίου και τον πρόεδρο τους κ. Μαμασουλα Κων/νο, την κ. Πουρναρα (διευθυντρια αιμοδοσίας)καθώς επισης και όλο το προσωπικο που ήρθε χθες για την πραγματοποίηση της αιμοδοσίας. Ευελπιστούμε στην ευαισθητοποίηση περισσότερων συνανθρώπων μας την επόμενη φορά καθώς δίνοντας αιμα, δίνουμε ζωή!
** Όποιος ενδιαφέρεται να δώσει αίμα για το συλλογο μπορεί να το πραγματοποιήσει στο Αγρίνιο αναφέροντάς το στους υπεύθυνους**
Διαβάστε Περισσότερα →

Δήμος Ξηρομέρου: Ανακοίνωση για ρύθμιση οφειλών με ευνοϊκούς όρους μέχρι 30 Νοεμβρίου.https://2.bp.blogspot.com/-HW_8Dex4icc/WX1wXHmJWRI/AAAAAAAAUxo/9VwE0Em0RUEZ8V8gHFP5-iyQ1JwZK-C-QCLcBGAs/s1600/%25CE%25BF%25CF%2586%25CE%25B5%25CE%25B9%25CE%25BB%25CE%25B5%25CF%2583.jpg
   
2Η Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Ο Δήμος Ξηρομέρου στα πλαίσια του Ν. 4483/2017 άρθρο 52 (ΦΕΚ 107/31.07.2017 τεύχος Α'), ανακοινώνει τη ρύθμιση οφειλών που θα βεβαιωθούν έως και δύο (2) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου .Στον ανωτέρω Νόμο ορίζεται ως προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για την υπαγωγή στη ρύθμιση, η 30η Νοεμβρίου 2017 (άρθρο 52 παρ. 3 Ν. 4483/2017).
Συγκεκριμένα:
Α
. Οι οφειλές δύνανται να καταβληθούν εφάπαξ ή σε μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής που τις επιβαρύνουν.
Β. Για την υπαγωγή στη ρύθμιση πρέπει να καταβληθεί η πρώτη δόση εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επομένων μηνών από την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση.
Γ. Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης της ρύθμισης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των είκοσι (20)ευρώ.
Δ. η καθυστέρηση καταβολής δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνση αυτής με μηνιαία προσαύξηση 5% επι του ποσού της δόσης απ την επόμενη τη ημέρας που όφειλε αυτή να καταβληθεί. Η ρύθμιση καταργείτε εάν ο οφειλέτης δεν καταβάλλει τρεις (3) συνεχόμενες δόσεις ή καθυστερήσει την καταβολή της τελευταίας δόσης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών μηνών 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο γραφείο εσόδων του Δήμου Ξηρομέρου, στους αρμόδιου υπαλλήλους Σκαπέτη Ιωάννα και Ντίνο Θωμά τηλ.2646-360539 και 2646-360544.
Διαβάστε Περισσότερα →

H ταυτότητα φύλου, τα δόγματα και η επιστήμη.


 


Γράφει ο Ηλίας Μιχαλαρέας
 
Με αφορμή την συζήτηση για το δικαίωμα στον αυτοπροσδιορισμό του φύλου, ακούστηκαν απόψεις που αφορούν στα ανθρώπινα δικαιώματα, στην επιστήμη, στην  ιδεολογία, στην θρησκεία, και συνολικά  στην λειτουργία της κοινωνίας.
     Είναι σε εξέλιξη ένας σοβαρός διάλογος, που σε ορισμένες περιπτώσεις γίνεται σε έντονο ύφος και κάποιες φορές καταλήγει σε χυδαίες επιχειρηματολογίες, αφορισμούς, συκοφαντίες, άθλιες συγκρίσεις του κομμουνισμού με τον φασισμό.
     Σε ένα τόσο σοβαρό ζήτημα που αφορά στη ζωή συνανθρώπων μας οφείλουμε να ακούμε τις απόψεις των άλλων, να αντιπαραθέτουμε τις δικές μας και εάν είναι μέσα στις μεθόδους μας, να τις μετράμε με το μέτρο της πραγματικότητας, της πράξης. Εάν μείνουμε στο επίπεδο της αντιπαράθεσης της μίας ιδέας με την άλλη, τότε αυτό είναι δογματισμός που ενίοτε καταλήγει σε ύβρεις και προσβλητικούς χαρακτηρισμούς που αφορούν είτε σε πρόσωπα είτε σε κόμματα είτε σε οτιδήποτε δεν συμφωνεί με τις ιδέες μας. Δεν μπορεί να γίνει διάλογος με την λογική που λέει: εάν η πραγματικότητα δεν συμφωνεί με εμάς, τότε αλλοίμονο στην πραγματικότητα.
    Η επιστήμη δεν είναι κάτι γενικό και αόριστο πού μπορούμε να το επικαλούμαστε με έναν επίσης γενικό, απόλυτο και αόριστο τρόπο. Έχει μια θεωρία, ένα αντικείμενο μελέτης, μια μεθοδολογία και μια επιστημονική εφαρμογή. Αυτό σημαίνει, πως η επιστημονική μέθοδος καθορίζει την κοσμοαντίληψη και επηρεάζει την κατεύθυνση της επιστήμης. O ιδεαλισμός και ο διαλεκτικός υλισμός, είναι οι δύο βασικές μέθοδοι της ανθρώπινης σκέψης. Για να καταλάβουμε καλύτερα αυτούς τους δυο τρόπους σκέψεις, αλλά και για να κατανοήσουμε γιατί και πως κατηγορεί ποιός, ποιόν, υποθέτουμε πως: δύο maîtres υψηλής ραπτικής σε δύο διαφορετικά εργαστήρια συλλαμβάνουν και συνθέτουν ιδεαλιστικά ο ένας, διαλεκτικά ο άλλος τις δημιουργίες τους. Και οι δύο με τα εργαλεία τους, σχεδιάζουν αυτό που νοητικά έχουν συλλάβει πάνω σε ένα κομμάτι χαρτί που είναι το patron, δηλαδή, ο τρόπος, η μέθοδος για να   το αποτυπώσουν πάνω στην πραγματικότητα ενός τοπιού υφάσματος. Ο ιδεαλιστής maître εφαρμόζει το patron (τη μέθοδο) πάνω στο τόπι (την πραγματικότητα) κόβει αυτό που αποτυπώνεται και ότι περισσεύει το πετάει (δεν το αναγνωρίζει ως υπαρκτό, βλ. νεοθετικισμός Ludwig Wittgenstein, ,τα όρια της «γλώσσας» μου είναι τα όρια του  κόσμου μου). Η πραγματικότητα είναι η μέθοδός μου. Αντίθετα, ο διαλεκτικός maître αφού αποτυπώσει και αναγνωρίσει αυτό που έχει σχεδιάσει επαναπροσδιορίζει διαρκώς την μέθοδό του γνωρίζοντας όλο και μεγαλύτερο μέρος του κόσμου, της πραγματικότητας. H μέθοδος, προσαρμόζεται διαρκώς στην πραγματικότητα. Και, για αυτό το λόγο, η μαρξιστική φιλοσοφία δεν είναι δόγμα. Διαφορετικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις λοιπόν μπορεί να καταλήγουν σε διαφορετικά επιστημονικά συμπεράσματα. Μπορεί επίσης η επιστήμη, να χρησιμοποιείται προς όφελος των συμφερόντων της άρχουσας τάξης.
     Σε αυτό το πλαίσιο, υπάρχουν επιστημονικές θεωρήσεις που υποστηρίζουν ότι το φύλο καθορίζεται αποκλειστικά από Βιολογικούς παράγοντες, θεωρήσεις που υποστηρίζουν ότι το φύλο είναι Κοινωνικό κατασκεύασμα, θεωρήσεις που αντιλαμβάνονται το φύλο ως μια πολυσύνθετη, πολυπαραγοντική  πραγματικότητα, Θρησκευτικές απόψεις κ.λπ.
     Ο ανθρώπινος νους δεν μπορεί να συλλάβει με μία νοητική πράξη αυτό που μας περιβάλλει, αυτό που είμαστε. Μέσα από τις επιμέρους επιστήμες (Βιολογία, Μαθηματικά, Ψυχολογία, Κοινωνιολογία…) ο κόσμος προσεγγίζεται τμηματικά. Χρησιμοποιώντας μεθόδους και εργαλεία (όρους, αναλυτικές κατηγορίες) που δεν ταυτίζονται απόλυτα με το αντικείμενο μελέτης, προσπαθούμε να τον περιγράψουμε και  να συνεννοηθούμε ταυτόχρονα. Συνεπώς η «γλώσσα»  που χρησιμοποιούμε δεν είναι ο κόσμος και τα όρια της «γλώσσας» δεν είναι τα όρια του κόσμου.
    Η Βιολογία και τα εργαλεία που χρησιμοποιεί, περιγράφουν ένα μικρό μέρος της ανθρώπινης σεξουαλικότητας (η σεξουαλικότητα έχει ιστορία), ένα μεγάλο μέρος του ανθρωπίνου φύλου, του σεξ, κ.λπ.
   Η Κοινωνιολογία, η Ψυχολογία, η Ιατρική, η Ιστορία… κάνουν ακριβώς το ίδιο. Έτσι, οι όροι χρωμοσώματα, γονίδια… αποδίδουν μια πλευρά της ανθρώπινης σεξουαλικότητας. Συνεπώς η σεξουαλικότητα δεν είναι μόνο Βιολογία. Το ίδιο συμβαίνει και με τους όρους στερεότυπα, αναπαραστάσεις…, που χρησιμοποιεί η Κοινωνιολογία. Η ταυτότητα φύλου, το ανθρώπινου φύλο δεν είναι μόνο κοινωνιολογία κοκ. Καλώς εχόντων των πραγμάτων, αυτή η διαδικασία, θα μας οδηγήσει   στην διεπιστημονική σύνθεση αυτού που αναλύθηκε, στο βαθμό που κατανοήθηκε.
     Η εστίαση μόνο στις κοινωνικές πλευρές της δημιουργίας της ταυτότητας φύλου είναι υπέρμετρος κοινωνιολογικός αναγωγισμός, που μειώνει την πολυσυνθετότητα του και φτωχαίνει, σε τελευταία ανάλυση, την υπόθεση άνθρωπος. Το ίδιο συμβαίνει με τον βιολογικό αναγωγισμό, τον ψυχολογικό αναγωγισμό… Στο βαθμό που η υπό μελέτη πραγματικότητα ταυτίζεται με τις αναλυτικές κατηγορίες της βιολογίας, για παράδειγμα, σε αυτό το βαθμό μιλάμε για βιολογισμό και αντίστοιχα για ιατρικοποίηση, ψυχιατρικοποίηση,ψυχολογικοποίηση, κοινωνιολογικοποίηση, κοκ.
     Η επιμονή στην μείωση της  ανθρώπινης ύπαρξης σε μία μόνο πλευρά της (Βιολογισμός, Κοινωνιολογισμός…) εμπεριέχει την βία της  επιστημονικής άσκησης εξουσίας. Η αναγωγή της δημιουργίας της ταυτότητας φύλου μόνο στην κοινωνία, είναι μια βίαιη διαδικασία, που δίνει επιστημονικό άλλοθι στον κατακερματισμό του σύγχρονου ανθρώπου. Ο άνθρωπος δεν είναι μόνο βιολογία ή μόνο κοινωνιολογία. Μέσα από την αυθαίρετη αφαίρεση ουσιωδών πλευρών του, ο άνθρωπος δεν αντιμετωπίζεται ως μία ενιαία και καθολική προσωπικότητα που ζει και διαμορφώνεται μέσα σε ένα συγκεκριμένο κοινωνικό, οικονομικό, ιστορικό περιβάλλον αλλά ως ένα σύνολο συμπεριφορών ή συμπτωμάτων που αποκτούν οντότητα μέσα από ετικέτες, ταμπέλες και τα στενά  όρια ενός θεσμοθετημένου κοινωνικού περιθωρίου. Οι άνθρωποι δεν πρέπει να χωρίζονται σε μειοψηφίες και  πλειοψηφίες, σε ΤΡΑΝΣ, ΛΟΑΤΚΙ, QUEER… άτομα, οι  άνθρωποι πρέπει να είναι ισότιμοι, αλληλέγγυοι μεταξύ τους, όπου ο ένας να αποδέχεται την ιδιαιτερότητα του άλλου. Σε διαφορετική περίπτωση, νομιμοποιείται ο στιγματισμός και ο κοινωνικός ρατσισμός, σε βάρος των ατόμων που θέλουν να αλλάξουν νομικά την ταυτότητα φύλου τους.
     Η οικογένεια, η σεξουαλικότητα, οι ανθρώπινες σχέσεις, έχουν μία ιστορία. Αυτό σημαίνει πως είναι πολυπαραγοντικές οντότητες με πλευρές κοινωνικές, βιολογικές, πολιτιστικές, ψυχολογικές… Για να τις κατανοήσουμε θα πρέπει να αναλύσουμε και να συνθέσουμε ένα σύνολο αιτιών και παραγόντων. Στην συνέχεια, για να βρούμε διέξοδο στο αδιέξοδο μιας σούπας αυτών των  αιτιών και παραγόντων θα πρέπει να αναζητήσουμε την κύρια πηγή της αντίθεσης, τις κύριες αιτίες.
     Σε ότι αφορά στην οικογένεια, στην σεξουαλικότητα, στις ανθρώπινες σχέσεις… οι κύριες αιτίες είναι κοινωνικές, ιστορικές, οικονομικές, ψυχολογικές και για αυτό αυτές οι σχέσεις είναι κυρίως κοινωνικές, ιστορικές σχέσεις και όχι κυρίως βιολογικές η οτιδήποτε άλλο, που όμως εμπεριέχουν βιολογικές ή άλλες πλευρές. Εάν αφαιρέσουμε τις βιολογικές πλευρές, για παράδειγμα, τότε μιλάμε για ένα καινούργιο δημιούργημα χωρίς ιστορία που γεννιέται από την αποϊστορικοποίηση της ανθρώπινης ύπαρξης. Έχουμε με αυτό τον τρόπο, την απαραίτητη «επιστημονική» κάλυψη για να υποστηρίξουμε και να επιβάλλουμε οτιδήποτε. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι οι προσπάθειες αντικατάστασης των εννοιών «πατέρας», «μητέρα» με το «γονέας που γεννά», και το «γονέας που δεν γεννά» και η απόφαση του δήμου του Λονδίνου, για την αντικατάσταση της προσφώνησης «κύριος», «κυρία», στο μετρό, με μια άλλη που θα σέβεται το τρίτο φύλο. Η ίδια η Ε.Ε, σε έκδοση με τίτλο «Transgender Europe», χαρακτηρίζει «αναπόφευκτο κομμάτι της κοινωνικής προόδου» την αμφισβήτηση των εννοιών άνδρας και γυναίκα (Ριζοσπάστης 23/7/2017). Και μόνο το γεγονός της εμπλοκής των ευρωπαϊκών μονοπωλίων σε αυτή την υπόθεση θα πρέπει να μας προβληματίσει. Φαίνεται,  ότι ο καπιταλισμός «αποφάσισε» εν είδει Θεού, τον έλεγχο της αναπαραγωγής και την δημιουργία ενός «νέου είδους» ανθρώπου με ουδέτερα χαρακτηριστικά, που τα ατομικά του δικαιώματα δεν θα διαμορφώνονται κοινωνικά, με ευάλωτη κοινωνική ταυτότητα και ταυτότητα φύλου, που δεν θα ανήκει σε τάξεις αλλά σε πολιτιστικές ομάδες, που δεν θα διαφοροποιείται από μια μεγάλη μάζα ομοιόμορφα εκμεταλλεύσιμων ανθρώπων. Που θα παράγει και θα καταναλώνει χωρίς να σκέφτεται.
     Η ψυχολογία λοιπόν, προέκυψε ως η σχέση μεταξύ του οργανικού και του κοινωνικού (Henri Wallon).
     Συνεπώς, η διάκριση του βιολογικού και του κοινωνικού φύλου δεν οφείλει να γίνεται με σκοπό να προσδιορίσει τον παράγοντα που οδηγεί στην εμφάνιση κάποιων χαρακτηριστικών στα άτομα με διαφορετικό φύλο. Άλλωστε η διαμάχη μεταξύ κληρονομικότητας και περιβάλλοντος είναι μια παλιά ιστορία. Η διάκριση του βιολογικού και του κοινωνικού φύλου οφείλει να γίνεται με σκοπό να αναδείξει μια σύνθετη διαδικασία, κατά την οποία τα Α ή Β χαρακτηριστικά και συμπεριφορές αποτελούν το αποτέλεσμα της κοινωνικής διαμεσολάβησης στη βάση μιας βιολογικής διαφοράς. Είναι δηλαδή, μια μεθοδολογική διάκριση και δεν υφίσταται επί της ουσίας. Το φύλο λοιπόν, προσδιορίζεται αντικειμενικά.
     Από εκεί και πέρα , βιολογικές θεωρίες, θεωρίες κοινωνικής μάθησης, γνωστικής ανάπτυξης, θρησκευτικές απόψεις, κοινωνικές θεωρίες, επιχειρούν να προσεγγίσουν, αναλύσουν, περιγράψουν, κατανοήσουν την πραγματικότητα που ορίζεται ως ταυτότητα φύλου ή έμφυλη ταυτότητα, ως κοινωνικό, βιολογικό φύλο, ως ρόλος των φύλων. Να υπενθυμίσουμε ότι αυτοί οι όροι δεν ταυτίζονται με την πραγματικότητα, απλά την περιγράφουν, τους χρησιμοποιούμε για να καταλαβαίνει ο ένας τον άλλο, είναι ιστορικά προσδιορισμένοι, δεν υπήρχαν πάντα και ίσως δεν θα υπάρχουν στο μέλλον.
   Ό,τι, πριν μερικά χρόνια θεωρούντο ως  «φυσιολογικά δεδομένα», σήμερα αλλάζουν και ενίοτε, εν μέσω των καπιταλιστικών αναδιαρθρώσεων, αλλάζουν με βίαιο τρόπο.
   Οι έννοιες της οικογένειας, της πατρίδας της θρησκείας, του φύλου, του άντρα, της γυναίκας, τίθενται από τον καπιταλισμό, που σημειωτέον, για αιώνες τις χρησιμοποίησε για την αναπαραγωγή και τον έλεγχο της εργατικής δύναμης , υπό ερώτηση. Σε συνθήκες παγκοσμιοποίησης και ακραίου νεοφιλελευθερισμού, δεν υπάρχουν σταθερά σημεία αναφοράς.
   Γιατί όμως, ο καπιταλισμός αλλάζει τα δεδομένα; Στο πλαίσιο μιας παγκοσμιοποιημένης οικονομίας, οι ανάγκες για μεγαλύτερες πωλήσεις των πολιτιστικών υποπροϊόντων του ιμπεριαλισμού, ομοιομορφοποιούν (βλ. unisex) αυτά τα προϊόντα, αμβλύνοντας τα αισθητικά, πολιτιστικά και ηθικά τους στοιχεία. Σκοπός είναι να ελαχιστοποιηθούν τα κριτήρια επιλογής που έχουν αρνητικό αντίκτυπο στις πωλήσεις. Η αξία του εμπορευματοποιημένου προϊόντος αντικαθιστά την όποια αισθητική, ηθική ή άλλη αξία.
  Έχοντας σαν ουσιαστικό στόχο την αναπαραγωγή των κοινωνικών και οικονομικών σχέσεων παραγωγής, επιχειρούν να επηρεάσουν την κοινωνία, ανάγοντας τις μεταδιδόμενες σε αυτήν γνώσεις, ιδέες, και αξίες σε προσωπικές πεποιθήσεις. Είναι  σαν να λένε ότι οι ιδέες μας είναι και δικές σας ιδέες. Αυτές οι ιδέες, αξίες κ.λπ., θα χαρακτηρίζουν τις δραστηριότητες του ατόμου και των ομάδων, που «προβλέπεται» να αντικαταστήσουν τις κοινωνικές τάξεις (βλ. συζητήσεις για την κατάργηση των τάξεων).
   Η αστική προπαγάνδα, χρησιμοποιεί τις διαδικασίες κοινωνικής μάθησης, μίμησης, πρότυπων μοντέλων… ώστε να περάσει την αίσθηση της καινοτομίας και να νομίζουν τα άτομα ότι συμβάλλουν στην κοινωνική αλλαγή αρνούμενα την ενσωμάτωση. Για την επίτευξη των παραπάνω απαιτούνται δυο προϋποθέσεις: δημιουργία συγκρούσεων με την χρήση ενός υποτιθέμενου εναλλακτικού λόγου και σταθερότητα στις προτεινόμενες  «εναλλακτικές»  προτάσεις συμπεριφοράς.
    Μεταστρέφοντας την πραγματικότητα, η προπαγάνδα εμφανίζει την κυρίαρχη αντίληψη σαν ριζοσπαστική, ανατρεπτική, ακόμα και επαναστατική.  Από αυτή την άποψη, τα άτομα έχουν την ψευδαίσθηση της συμμετοχής στην κοινωνία με σκοπό όχι την προσαρμογή στους κυρίαρχους κανόνες αλλά την τροποποίησή  τους μέσα από τη διάσταση της καινοτομίας, της κοινωνικής αλλαγής. Ωθούνται τα άτομα να αναζητήσουν λύσεις των προβλημάτων μακριά από τις αιτίες που τα δημιούργησαν.
    Για να λειτουργήσει αυτή η διαδικασία, επεξεργάζονται νέες μορφές προώθησης αξιών, κανόνων,  εκτιμήσεων, συμπεριφορών, με την επίφαση του εκσυγχρονισμού και με άλλοθι την «επιστήμη».
   Οτιδήποτε εγγυάται ένα σταθερό σημείο αναφοράς θα πρέπει να αλλάξει, να αντικατασταθεί από μια ρευστή αισθητική, από ρευστούς κανόνες και όρια ώστε ο άνθρωπος να είναι εύκολα χειραγωγήσιμος.
   Τα όρια της ελευθερίας του ατόμου στον καπιταλισμό, ορίζονται: α) από την αταξική αντιμετώπιση του κοινωνικού γίγνεσθαι, β) την μεταφυσική αντίληψη για την κρίση και την δημιουργία ψυχολογίας της κρίσης γ) και την άρνηση της αντικειμενικής  πραγματικότητας. Αυτοί είναι οι τρείς βασικοί άξονες τις αστικής προπαγάνδας.
   Το δικαίωμα του ατόμου στην εργασία, στην παιδεία, στην υγεία… αντικαθίσταται σιωπηλά από γενικά και ανώδυνα για την καθεστηκυία τάξη πραγμάτων ατομικά δικαιώματα. Η μόνη όμως  ελευθερία, που ο καπιταλισμός αναγνωρίζει στο άτομο, είναι η ελευθερία να πουλάει την εργατική του δύναμη ατομικά χωρίς κοινωνικές συμβάσεις.
  Επειδή δεν είναι η συνείδηση που καθορίζει το είναι, αλλά το κοινωνικό είναι που καθορίζει την συνείδηση όλες οι ατομικές, προσωπικές απόψεις, η αντίληψη που το άτομο έχει για τον εαυτό του, η ατομική επιλογή, διαμορφώνονται σε κοινωνικά πλαίσια δηλαδή, σε συγκεκριμένες κοινωνικές, οικονομικές, ιστορικές συνθήκες. Δεν υπάρχει το Εγώ χωρίς το Εμείς (βλ. θεωρία για νευρώνες καθρέφτες). Συνεπώς, ο εσωτερικός και προσωπικός τρόπος  που το άτομο βιώνει τον εαυτό του, το φύλο του κ.λπ. διαμορφώνεται κοινωνικά.
    Μέσα από αυτό το πρίσμα, ο άνθρωπος έχει το δικαίωμα να «αυτοπροσδιορίζεται», να «αυτοπροσδιορίζει» το φύλο του είτε βιώνει «δυσφορία φύλου»  είτε όχι, αλλά αυτό ανεξάρτητα από την αντικειμενική πραγματικότητα. Ανεξάρτητα δηλαδή από το τι υπάρχει αντικειμενικά, ο καθένας μπορεί να νομίζει ότι θέλει. Βέβαια, σε αυτή την περίπτωση, η σύγκρουση με τις κοινωνικές νόρμες, τα κοινωνικά στερεότυπα, ίσως είναι αναπόφευκτη. Για τον λόγο αυτό, οφείλει η πολιτεία να διασφαλίσει την δυνατότητα κάθε είδους  υποστήριξης, πριν και μετά την απόφαση αλλαγής της ταυτότητας φύλου.
     Το δικαίωμα της αναγνώρισης της ταυτότητας φύλου από την ηλικία των 15 ετών θέτει σειρά ζητημάτων που έπρεπε να ληφθούν υπόψη. Για να μην μείνουμε, σε αυτά που προκύπτουν από την υψηλή συνάφεια μεταξύ δυσφορίας φύλου και ψυχολογικών προβλημάτων ή προβλημάτων ψυχοπαθολογίας,  άλλωστε τα σκιαγραφεί στο δελτίο τύπου που εξέδωσε η παιδοψυχιατρική εταιρεία, θα αρκεστούμε να υπενθυμίσουμε ότι «η ηλικία αυτή χαρακτηρίζεται από ρευστότητα της διαμορφούμενης ταυτότητας φύλου και η εμπλοκή των εν λόγω νέων στη διαδικασία αυτή θα επιβαρύνει παρά θα βελτιώσει την ψυχική τους κατάσταση».           
*O Ηλίας Μιχαλαρέας είναι Δρ. Ψυχολογίας- Δρ. Γεωγραφίας. Επιστημονικά Υπεύθυνος Μονάδας Απεξάρτησης «Διάπλους» της Ψυχιατρικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας.
**Ο πίνακας στη φωτογραφία, με τίτλο «Τα μυστήρια του ορίζοντα» (The mysteries of the horizon) είναι του Βέλγου σουρεαλιστή ζωγράφου, Ρενέ Μαγκρίτ (1898-1967).
Διαβάστε Περισσότερα →

Ισοπαλία για τoν ΗΡΑΚΛΗ ΑΣΤΑΚΟΥ, 0-0 με την ΑΕ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ (ΦΩΤΟ)
Ο ΕΛΕΥΘΕΡΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΣΤΑΚΟΥ ΑΠΟΚΡΟΥΕΙ ΤΟ ΠΕΝΑΛΤΙ ΤΟΥ ΚΑΒΑΛΛΑΡΗ: 

Η ΑΕΜ στο 62΄ κέρδισε πέναλτι όμως ο Ελευθεράτος είπε «όχι» στον Καβαλλάρη

ΑΠΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟNEWS  
        
 Ισόπαλος χωρίς γκολ έληξε ο αγώνας στον Αστακό μεταξύ του τοπικού Ηρακλή και της φιλοξενούμενης ΑΕ Μεσολογγίου.
        Η ΑΕΜ ήταν καλύτερη αλλά σκόνταψε στον τερματοφύλακα των γηπεδούχοων, Ελευθεράτο, ο οποίος απέκρουσε πέναλτι αλλά και στα δοκάρια καθώς δύο φορές η μπάλα σταμάτησε σε αυτά.
      Στο 20' σε σέντρα ο Καρράς έκανε σουτ και ο Ελευθεράτος απέκρουσε και στο 21' το σουτ του Πιστιόλη απέκρουσε ξανά ο τερματοφύλακας των γηπεδούχων. Στο 28' το σουτ του Μιχαλόπουλου πέρασε ελάχιστα άουτ και το σουτ του Πιστιόλη στο 38' απέκρουσε ο Ελευθεράτος......
Διαβάστε Περισσότερα →

Τα ήθη του πρωτανθρώπου


 Σχετική εικόνα


 
 
  ΓΡΑΦΕΙ Ο ΤΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ

Τάκης Θεοδωρόπουλος​Η δυσκολία ερμηνείας των ηθών του πρωτανθρώπου έγκειται κυρίως στην απόσταση που τα χωρίζει από τη δομή της σκέψης μας και τα δικά μας ήθη. Πώς να εξηγήσεις φερ’ ειπείν τη συμπεριφορά μιας ομάδας νέων οι οποίοι κακοποιούν έναν συνομήλικό τους μόνον και μόνον επειδή αισθάνθηκαν ότι σκέφτεται διαφορετικά από την αγέλη τους; Να την αποδώσεις στην ιδεολογία τους, αυτήν που παπαγαλίζουν όπως τα μαθήματά τους; Η ιδεολογία λειτουργεί ως άδεια κυκλοφορίας της βαρβαρότητας, όμως η βαρβαρότητα δεν έχει ιδεολογία. Να αποδώσεις τη συμπεριφορά τους στην ανατροφή της αυθαιρεσίας που τους έδωσαν το σπίτι, το σχολείο, και την επιβράβευσε το πανεπιστήμιο; Στη βεβαιότητα της ατιμωρησίας του ασύλου, ενισχυμένη από την ασφάλεια που τους παρέχει η αγέλη; Ολα αυτά μαζί, διανθισμένα κι από διάφορα ψυχολογικά σύνδρομα, το θράσος και την κοινή, κοινότατη βλακεία.
Πριν ακόμη φτάσουμε στο ότι το θύμα ήταν ΑμεΑ διότι πάσχει από αναπνευστική ανεπάρκεια, θα πρέπει να σταθούμε στο γεγονός ότι ήταν μόνος και του επιτέθηκαν καμιά εικοσαριά. Κανονική αγέλη. Οπως ο ίδιος λέει στη μαρτυρία του, παρόντες ήσαν και καθηγητές και, όταν επιτέλους κατάφερε να βγει ματωμένος αλλά ζωντανός στην ελεύθερη Ελλάδα, συνάντησε έναν γνωστό του με τη μύτη ματωμένη και άλλους φοιτητές, που έλεγαν ότι δεν μπορούν πια να μπουν στους χώρους του Οικονομικού Πανεπιστημίου. Δεν ισχύει το ίδιο και για τις φυλές των λαθρεμπόρων από την υποσαχάριο Αφρική. Αυτοί αποθηκεύουν εαυτούς και τις «μαϊμούδες», που εμπορεύονται, πίσω από τα κάγκελα τις σπάνιες φορές που εμφανίζεται κάποιος αστυνομικός. Ερώτηση κρίσεως: Ο ξυλοδαρμός δεν είναι ποινικό αδίκημα; Δεν είναι λόγος για να διατάξει ο εισαγγελέας την παρέμβαση της αστυνομίας;
Εντέλει μάλλον έχει δίκιο ο κουτοπόνηρος καθηγητής που παίζει τον ρόλο του υπουργού στο κυβερνητικό θέατρο σκιών. Διάλογος! Με στοχευμένες επιχειρήσεις η αστυνομία μπορεί να μαζεύει δείγματα πρωτανθρώπων και να τα παραδίδει σε επιστημονικές επιτροπές ανθρωπολόγων, εθνολόγων, παλαιοντολόγων, ψυχιάτρων και λοιπών ειδικών για να κάνουν διάλογο μαζί τους. Τα ευρήματα μπορεί να αποδειχθούν πολύτιμα για την επιστήμη. Και σίγουρα ελπίζουμε να μάθουμε πολλά για τις συνθήκες οι οποίες οδηγούν ομάδες πληθυσμών μιας σύγχρονης κοινωνίας –τρόπος του λέγειν– να υιοθετήσουν τη συμπεριφορά του πρωτανθρώπου σε συνθήκες ειρήνης και σχετικής κοινωνικής άνεσης. Διότι μη μου πείτε ότι είναι παιδιά του γκέτο. Δικά μας παιδιά είναι, τέλεια προϊόντα του πολιτισμού που φτιάξαμε με τα χεράκια μας. Κι αν θέλουν να μάθουν για την Αθήνα, αντί να ξοδεύονται με την παλιατζαρία της documenta, ας τους στήσουμε σόου με δαύτα.
Διαβάστε Περισσότερα →

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στον Αστακό ο δωρεάν Προληπτικός Μαστογραφικός έλεγχος
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ                             Αστακός, 13/10/2017
Ν.Π.Ι.Δ. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                  
ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ                                                
Ταχ. Δ/νση: Αστακός Αιτ/νίας                      
T.K. 300 06                                                      
Τηλ.-Fax.: 26460 41482        


Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στον Αστακό ο δωρεάν Προληπτικός Μαστογραφικός έλεγχος

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία χθες, Πέμπτη 12/10/2017, η διήμερη δράση  (11-12/10) παροχής δωρεάν μαστογραφικού ελέγχου, αποτέλεσμα συνεργασίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία και με τη στήριξη της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Ξηρομέρου, που κύριο σκοπό είχε την βοήθεια των γυναικών που λόγω γεωγραφικών ιδιαιτεροτήτων, κοινωνικών δυσκολιών  και οικονομικών προβλημάτων δεν έχουν πρόσβαση ή αδυνατούν να υποβληθούν σε μαστογραφικό έλεγχο.
Η συμμετοχή των γυναικών, που ανταποκρίθηκαν θετικά και υποβλήθηκαν σε προληπτικό μαστογραφικό έλεγχο ήταν μεγάλη, αφού συνολικά εξετάστηκαν 100 γυναίκες, έπειτα από ραντεβού που έκλεισαν τις προηγούμενες ημέρες.
Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Ξηρομέρου, το Δ.Σ. και ο Πρόεδρος κ. Γεωργούλας Κων/νος  ευχαριστούν θερμά όλους όσοι εμπράκτως συνέβαλαν στην εύρυθμη λειτουργία της δράσης αυτής και βοήθησαν στην εκλπήρωση του σκοπού της επίσκεψης της μονάδας μαστογράφου στον Αστακό.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
Κ.Ε.Δ.Ξ.


ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ
Διαβάστε Περισσότερα →

Η ΕΕ έδωσε το πράσινο φως για πληρωμή προκαταβολής 70 τοις εκατό του τσεκ από 16/10, μετά τις 25 αναμένεται να πληρώσει ο ΟΠΕΚΕΠΕ

Αποτέλεσμα εικόνας για ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΓΡΟΤΕΣ
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέτρεψε σε πέντε ακόμη κράτη μέλη, ανάμεσά τους και η Ελλάδα, να αυξήσουν τις προκαταβολές (στο 70 % για τις άμεσες ενισχύσεις και στο 85 % για τις ενισχύσεις αγροτικής ανάπτυξης) στους αγρότες που πλήττονται από δυσχερείς κλιματολογικές συνθήκες και αντιμετωπίζουν προβλήματα ρευστότητας. Σύμφωνα με την Επιτροπή τα κράτη μέλη της ΕΕ μπορούν να πληρώσουν τις προκαταβολές από τις 16 Οκτωβρίου. Πληροφορίες του ΑγροΤύπου όμως λένε ότι η πληρωμή της προκαταβολής (70%) της βασικής ενίσχυσης θα καταβληθεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ μετά τις 25 Οκτωβρίου. Η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τονίζει ότι «αυτή η απόφαση σημαίνει ότι αγρότες σε 15 πλέον χώρες της ΕΕ, είναι επιλέξιμοι για αύξηση των προκαταβολών τους».
Και προσθέτει: «Για τις πρώτες 10 χώρες (Βέλγιο, Ισπανία, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Τσεχική Δημοκρατία και Φινλανδία) η απόφαση ελήφθη στις αρχές Σεπτεμβρίου.
Τα πέντε επιπλέον κράτη μέλη (Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Κροατία και Ρουμανία) ζήτησαν αργότερα έγκριση, ενώ η απόφαση σχετικά με την πρώτη δέσμη αιτημάτων των δέκα χωρών ήταν ήδη υπό επεξεργασία.
Η αύξηση του επιπέδου των προκαταβολών, τις οποίες οι αρχές των κρατών μελών παρέχουν στους αγρότες ετησίως, βάσει των κανόνων της κοινής γεωργικής πολιτικής, αποσκοπεί στο να μετριάσει ορισμένα από τα προβλήματα ρευστότητας που αντιμετωπίζουν σήμερα οι αγρότες, μετά από αντίξοες κλιματικές συνθήκες, όπως ξηρασία ή ισχυρές βροχοπτώσεις.
Η συμφωνία καλύπτει τις άμεσες ενισχύσεις και ορισμένες ενισχύσεις για την αγροτική ανάπτυξη, τις οποίες κατά κανόνα χορηγούν τα κράτη μέλη από 1 Δεκεμβρίου έως και 30 Ιουνίου του επόμενου έτους.
Τα κράτη μέλη μπορούν, ωστόσο, να επιλέξουν να καταβάλουν προκαταβολές για τις πληρωμές αυτές από τις 16 Οκτωβρίου του εκάστοτε έτους, έως το 50 % του συνολικού ποσού των άμεσων ενισχύσεων και έως το 75 % για τις ενισχύσεις αγροτικής ανάπτυξης.
Η απόφαση της Επιτροπής επιτρέπει πλέον στα κράτη μέλη που πλήττονται από τις δυσμενείς συνθήκες να αυξήσουν το μέγιστο ποσό της προκαταβολής στο 70 % για τις άμεσες ενισχύσεις και στο 85 % 
E  ναπόκειται πλέον στις επιλέξιμες χώρες να αποφασίσουν κατά πόσον θα επωφεληθούν, εφόσον είναι σε θέση, από αυτήν τη χαλάρωση των κανόνων για τις προκαταβολές».

ΠΗΓΗ:http://www.agrotypos.gr
Διαβάστε περισσότερα →

Ηρακλής Αστακού: Κάλεσμα στους φιλάθλους της ομάδας για τον αγώνα με την Α.Ε. Μεσολογγίου.Αποτέλεσμα εικόνας για ηρακλης αστακου 
Το Σάββατο 14/10/2017 ώρα 16.00 στο γήπεδο του Αστακού, ο ΗΡΑΚΛΗΣ θα αντιμετωπίσει την Α.Ε. Μεσολογγίου σε αγώνα πρωταθλήματος. Καλούμε τους φίλους του ΗΡΑΚΛΗ στο γήπεδο  προκειμένου να ενισχύσουμε την ομάδα μας  στο δύσκολο  παιχνίδι με την ομάδα του Μεσολογγίου.
Διαβάστε Περισσότερα →

Λουτσιάνο Παβαρότι: Τενόρος από …γέννα!Σαν σήμερα, 12 Οκτωβρίου 1935, γεννήθηκε, στη Μοντένα της Ιταλίας, ένας από τους σπουδαιότερους τενόρους, ο Λουτσιάνο Παβαρότι (1935-2007). Λέγεται πως, όταν γεννήθηκε, ο  μαιευτήρας της μητέρας του Αντέλε είπε: «Τι ψηλή φωνή! Θα γίνει σίγουρα τενόρος»
Επαγγελματικά ξεκίνησε την πορεία του το 1961, στο ρόλο του Ροντόλφο,στην όπερα του Πουτσίνι, La Boheme. Ακολούθησε μια μεγάλη πορεία με εμφανίσεις στις μεγαλύτερες σκηνές στην Ευρώπη και όχι μόνο.  Ο Παβαρότι έγινε ιδιαίτερα γνωστός, στο ευρύ κοινό, με τη συμμετοχή του στους «Τρεις Τενόρους», μαζί με τον Χοσέ Καρέρα και τον Πλάθιντο Ντομίνγκο. 
Ο Λουτσιάνο Παβαρότι έφυγε από τη ζωή στις 6 Σεπτεμβρίου του 2007.
Διαβάστε Περισσότερα →

Αίολος Αστακού: Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση στις 15/10/2017

 

Το ΔΣ του ΑΜΣ Αιόλου Αστακού καλεί τα μέλη του σε Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση στις 15/10/2017, και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία του συλλόγου με θέμα «Διεξαγωγή αρχαιρεσιών και κατάθεση αίτησης υποψηφιοτήτων για το ΔΣ και τα υπόλοιπα καταστατικά όργανα».
Σε περίπτωση μη απαρτίας η ΓΣ θα διεξαχθεί σύμφωνα με το καταστατικό.
Διαβάστε Περισσότερα →

Κέντρο λογοθεραπείας στον Aστακό.

Διαβάστε Περισσότερα →

Δήμος Ξηρομέρου: Πίνακες κατάταξης (προσωρινά αποτελέσματα) πρόσληψης προσωπικού για το Κέντρο Κοινότητας.


 


Μπορείτε να διαβάσετε το πρακτικό της επιτροπής με τους πίνακες κατάταξης (προσωρινά αποτελέσματα) για την πρόσληψη προσωπικού για την υλοποίηση της πράξης ΄Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ξηρομέρου' της Ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2017.

Download this file (ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ.pdf)ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ.pdf368 kB
Διαβάστε Περισσότερα →

Επίσκεψη Χρ. Σταρακά και Γ.Λύτρα με κλιμάκιο της Περιφέρειας στον Αστακό (ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟ)


Επίσκεψη Χρ. Σταρακά με κλιμάκιο της Περιφέρειας στον Αστακό (ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟ)
astakos-staraka4

δωρεάν μαστογραφικό έλεγχο στο Δήμο Ξηρομέρου και στο συσκευαστήριο της «Νηρεύς»


Με αφορμή το δωρεάν μαστογραφικό έλεγχο στο Δήμο Ξηρομέρου, αποτέλεσμα συνεργασίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία και με τη στήριξη της κοινωφελούς επιχείρησης του Δήμου Ξηρομέρου, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη και περιοδεία της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας στον Αστακό.
Στην επίσκεψη συμμετείχαν η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας Χριστίνα Σταρακά, ο Βοηθός Περιφερειάρχη σε θέματα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Αντώνης Χαροκόπος, ο Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Δικτύων Γιάννης Λύτρας, η Πρόεδρος του Παραρτήματος της Αντικαρκινικής Εταιρίας Αιτωλοακαρνανίας Αικατερίνη Σταυροπούλου-Γκιόκα, ο Δήμαρχος Ξηρομέρου Ερωτόκριτος Γαλούνης, στελέχη της Διεύθυνσης Υγείας της Περιφέρειας και Αντιδήμαρχοι.
Το διήμερο 11 και 12 Οκτωβρίου  αναμένεται να εξεταστούν δωρεάν με μαστογραφία πάνω από εκατό γυναίκες στο Δήμο Ξηρομέρου. Το κλιμάκιο συνομίλησε με τους συμμετέχοντες και ενημερώθηκε από το επιστημονικό προσωπικό, καθώς πρόκειται για μια πρωτοβουλία που στοχεύει στη βοήθεια σε γυναίκες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα ή επαρκή ασφαλιστική κάλυψη για την πολύ σημαντική αυτή εξέταση, η οποία σώζει ζωές.
Ακολούθησε περιοδεία στον Αστακό και την ευρύτερη περιοχή  καθώς και επαφές με πολίτες, ενώ πραγματοποιήθηκε παράλληλα επίσκεψη στο υπερσύγχρονο συσκευαστήριο της εταιρίας «Νηρεύς – Ιχθυοκαλλιέργειες», με το κλιμάκιο να ξεναγείται στις εγκαταστάσεις και να ενημερώνεται για την υποδειγματική λειτουργία της μονάδας.
«Είτε πρόκειται για θέματα υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης, είτε για την παραγωγική διαδικασία, είτε για την καθημερινότητα, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι κοντά στους πολίτες», δήλωσε στο περιθώριο της επίσκεψης η Αντιπεριφερειάρχης Χρ. Σταρακά και συμπλήρωσε: «Είδαμε από κοντά μια πρότυπη παραγωγική μονάδα, συνομιλήσαμε με τους πολίτες αλλά, πάνω από όλα, συμβάλαμε κι εμείς στο να καλυφθεί το κενό της πρόληψης του καρκίνου του μαστού για συμπολίτισσές μας που δεν είχαν την δυνατότητα για μαστογραφία. Σε καιρούς κρίσης, όπως έχουμε αποδείξει και με τη λειτουργία του Ογκολογικού Ξενώνα «η Ελπίδα» με 100% χρήματα της Περιφέρειας, μπορούμε να δείξουμε έμπρακτη αλληλεγγύη».

astakos-staraka3
astakos-staraka1
astakos-staraka2                              
                     
Διαβάστε Περισσότερα →

Aπό Ιανουάριο 2018 εισφορές αγροτών β’ εξαμήνου 2016

Η παράταση για τους αγρότες θεωρείται εκ των ων ουκ άνευ, αφού ταυτόχρονα καλούνται να πληρώσουν και τις τρέχουσες εισφορές για το 2017 στον ΕΦΚΑ, που βγαίνουν κάθε μήνα. 
Παράταση μέχρι τον Ιανουάριο του 2018 προτίθεται να χορηγήσει το αρμόδιο υπουργείο Εργασίας σε 900.000 ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες, προκειμένου να καταβάλλουν αναδρομικά τις εισφορές ΕΦΚΑ (πρώην ΟΓΑ για αγρότες), που αντιστοιχούν στο δεύτερο εξάμηνο του 2016.
α το 2017 στον ΕΦΚΑ, που βγαίνουν κάθε μήνα.

Αυτό γνωστοποίησε την Τρίτη ο υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τάσος Πετρόπουλος.
Τα ειδοποιητήρια άρχισαν να καταφθάνουν ήδη στους αγρότες, για τις εισφορές που πρέπει να πληρωθούν έως τις 30 Νοεμβρίου.
Σε διαφορετική περίπτωση οι συντελεστές της αγροτικής παραγωγής κινδυνεύουν να χάσουν το δικαίωμα λήψης ασφαλιστικής ενημερότητας και την ιατροφαρμακευτική τους κάλυψη.
Ειδικότερα τα ποσά που καλούνται να πληρώσουν οι επαγγελματίες ξεκινούν από τα 535 ευρώ και αφορούν σε:
-εισφορές του 2016 για τους ασφαλισμένους στο ταμείο Νομικών, δηλαδή σε περίπου 80.000 δικηγόρους, συμβολαιογράφους και δικαστικούς επιμελητές,
-εισφορές του β΄ εξαμήνου του 2016 για τους ασφαλισμένους του ΤΣΜΕΔΕ και του ΤΣΑΥ, περίπου δηλαδή 160.000 μηχανικούς, γιατρούς και φαρμακοποιούς,
-εισφορές του β΄ εξαμήνου του 2016 για τους ασφαλισμένους του τέως ΟΓΑ, αφορά δηλαδή σε περίπου 650.000 ασφαλισμένους.
Από την πλευρά του πάντως ο υφυπουργός Εργασίας Τάσος Πετρόπουλος μιλώντας για το ζήτημα στον Real FM ισχυρίστηκε ότι δεν το γνωρίζει και ανακοίνωσε ως «πρωινό δώρο», όπως είπε χαρακτηριστικά, ότι πιστεύει «ότι θα το οργανώσουμε να μην πληρώσουν έως το τέλος Νοεμβρίου. Έχω δώσει την κατεύθυνση να μετατεθεί τον Ιανουάριο του 2018».
Διαβάστε Περισσότερα →

ΕΛΤΑ:525 προσλήψεις μόνιμων υπαλλήλων-Δείτε τα προσόντα που απαιτούνται.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: EUROKINISSI/ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ 
Μετά από μια δεκαετία, τα ΕΛΤΑ θα κάνουν προσλήψεις μόνιμων υπαλλήλων, οι οποίες θα γίνουν μέσω ΑΣΕΠ που θα ξεκινήσει πιθανότατα εντός Νοεμβρίου.
Οι εκατοντάδες νέες προσλήψεις μόνιμων υπαλλήλων θα γίνουν καθώς η κάλυψη των κενών με εποχικούς δεν επαρκεί.
Οι τελευταίες λεπτομέρειες του διαγωνισμού βρίσκονται στο τελικό τους στάδιο και η προκήρυξή του δεν θα καθυστερήσει.
Οι θέσεις στα ΕΛΤΑ
 • Ταχυδρόμοι       230
   
 • Υπάλληλοι εσωτερικής εκμετάλλευσης     215
   
 • Διοικητικές ειδικότητες   25
   
 • Οδηγοί  25
   
 • Διαμετακομιστές 15
   
 • Μηχανοτεχνικοί ΜΕΚ      13
   
 • Χειριστές συστήματος κατεργασίας ύδατος           2
Τα προσόντα για κάθε ειδικότητα
ΔΕ Διανομέων – Ταχυδρόμων:
Οποιοδήποτε πτυχίο δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ανεξαρτήτως ειδικότητας. Για την ειδικότητα των διανομέων απαιτείται επίσης δίπλωμα οδήγησης μοτοσικλέτας κατηγορίας Α’ εκτός του μοτοποδηλάτου.
ΔΕ Εσωτερικής Εκμετάλλευσης:
Δίπλωμα ΙΕΚ οποιασδήποτε ειδικότητας του χρηματοπιστωτικών ή διοικητικών υπηρεσιών ή πτυχίο Β κύκλου ΤΕΕ οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Οικονομίας και Διοίκησης ή απολυτήριο Πολυκλαδικού Λυκείου ή ΤΕΛ ή Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης και γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα επεξεργασίας κειμένων, υπολογιστικών φύλλων και υπηρεσιών διαδικτύου.
Διαβάστε Περισσότερα →

Έναρξη της νέας κατηχητικής περιόδου του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Αστακού (ΦΩΤΟ:Μake Art)

 


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΣΤΑΚΟΥ


                      ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΩΝ


Την Κυριακή 8 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 12:00, στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Αστακού πραγματοποιήθηκε η έναρξη της νέας κατηχητικής περιόδου της ενορίας μας.
Μετά την Ακολουθία του Αγιασμού πραγματοποιήθηκε σύντομη γνωριμία με τα παιδιά και τους γονείς τους και καθορίστηκαν οι ημέρες και οι ώρες που θα πραγματοποιούνται τα κατηχητικά.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΩΝ
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΉΣ ΗΛΙΚΙΑΣ: Νηπιαγωγείο και Ά Δημοτικού κάθε Τρίτη στις 5:00 μ.μ.
Β- Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ: Κάθε Σάββατο στις 11:00 π.μ.
Δ – Ε – ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ: Κάθε Σάββατο στις 12:00.
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ: Κάθε Κυριακή στις 12:00.


Όλα τα Κατηχητικά θα πραγματοποιούνται κάθε εβδομάδα σύμφωνα με τις παραπάνω ώρες στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου της ενορίας μας.


Εκ του Ιερού Ναού
Διαβάστε Περισσότερα →

Ντίνα Σαμαρά: Εξώδικη επιστολή στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για την Υπόθεση Αλυζίας.


                                                           Αποτέλεσμα εικόνας για ντινα σαμαρα

                                                        
                                                         ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Στα πλαίσια της αντικειμενικής πολιτικής και του πιστού αντιπολιτευτικού έργου που κληθήκαμε να επιτελέσουμε ενημερώνουμε ότι για την Υπόθεση Αλυζίας, η οποία επί σειρά ετών απασχολεί τους Δημότες μας αλλά και προς προστασία των συμφερόντων του Δήμου, προβήκαμε σε εξώδικη επιστολή στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου η οποία κοινοποιήθηκε με δικαστικό επιμελητή (για να μην αμφισβητηθεί η ενέργεια μας), ώστε να παρέμβει ΑΜΕΣΑ τόσο προς την επιτάχυνση της ανακριτικής διαδικασίας αλλά και στο να αποδοθούν ευθύνες από τους αρμόδιους κατά τόπους εισαγγελείς (Μεσολογγίου, Πατρών κλπ) σε παρακωλυτικές ενέργειες υπευθύνων προσώπων σχετικά με μη άσκηση πειθαρχικών και λοιπών ευθυνών στα εμπλεκόμενα πρόσωπα που ενέχονται με την υπόθεση αυτή είτε αυτά έχουν την υπαλληλική ιδιότητα είτε την ιδιότητα αιρετού.

Διαβάστε Περισσότερα →

Πήρε το τρίποντο ο Τρίκαρδος...3-0 τον Ηρακλή .


 


Με σκορ 3-0 επιβλήθηκε ο Τρίκαρδος Κατοχής του φιλοξενούμενου Ηρακλή Αστακού. Στο 15' ο Τρίκαρδος είχε την ευκαιρία να ποροηγηθεί καθώς κέρδισε ο πέναλτι. Ο Σεραφίγκος το εκτέλεσε στέλνοντας τη μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι. Στο 28' όμως ο ίδιος παίκτης έδωσε το προβάδισμα στον Τρίκαρδο. Ο Ηρακλής έχασε σημαντική ευκαιρία να ισοφαρίσει αλλά η απ'ευθείας εκτέλεση φάουλ τπυ Τζαλακώστα κατέληξε στο δοκάρι. Στο 43' ο Κράνης έκανε το το 2-0 και το τελικό 3-0 διαμόρφωσε στο 67' ο Σεραφίγκος.
Τρίκαρδος Κατοχής (Γ. Ζήκος): Τσιάρας, Καβαλλιέρης, Ψηλός, Τσιλιπάνος, Σαμψώνας, Κουκουρδέλης (69' Καταπόδης), Φραγκούλης (79' Γατσώρης), Μπαλαμπάνης (17' Μπαρμπαρούσης, Κράνης (72' Βαλτογιάννης, Αγγέλης, Σεραφίγκος Ηρακλής Αστακού (Μπότσιος): Ελευθεράτος. Κατσιγιάννης. Λιβάνης, Παπαζήσης, Γκάτσης, Tafani, Τζαλακώστας (86' Lici), Παχής, Μπιτσικώκος (53' Λαδάς), Μπαρμπαρούσης, Κοτρότσος (74' Κόλα)
Διαβάστε Περισσότερα →