Εγγραφές και επανεγγραφές στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Ξηρομέρου έως και την 09.06.2017Αποτέλεσμα εικόνας για παιδικοι σταθμοι δημου ξηρομερου

Θα γίνονται δεκτά νήπια ηλικίας 2,5 ετών και άνω.

Οι ενδιαφερόμενοι κατά την εγγραφή θα πρέπει να προσκομίζουν τα εξής δικαιολογητικά:
1.      Αίτηση (έντυπο υπάρχει στο Σταθμό)
2.      Αντίγραφο Αποδεικτικού Στοιχείου Ταυτότητας και για αλλοδαπούς Τρίτων Χωρών Άδεια Παραμονής σε ισχύ.
3.      Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος τρέχοντος οικ. έτους
4.      Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (τελευταίου τριμήνου).
Για γονείς αλλοδαπούς θα πρέπει να είναι μεταφρασμένο στα ελληνικά.
5.      Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως του παιδιού.
6.      Βεβαίωση του ιατρού για την καλή υγεία και αρτιμέλεια του παιδιού, καθώς και βεβαίωση mantoux.
7.      Φωτοτυπία βιβλιαρίου του παιδιού πρώτης σελίδας με τα στοιχεία και της σελίδας με τα εμβόλια.
8.      Υπεύθυνη δήλωση Ν1599/1986 για την οικογενειακή κατάσταση των γονέων του νηπίου και για την παραλαβή των νηπίων.
9.      Για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, απαιτείται:
Α.  αντίγραφο της αναγγελίας πρόσληψης ή αντίγραφο σύμβασης με τον εργοδότη
Β.  πρόσφατη βεβαίωση εργασίας από τον εργοδότη με ημερομηνία μετά τις 23/5/2017 που να
    αναφέρεται ότι εργάζεται μέχρι σήμερα καθώς και το είδος της απασχόλησης (μερική ή
    πλήρης , ορισμένου ή αορίστου χρόνου).
10.  Για τους άνεργους γονείς απαιτείται αντίγραφο δελτίου ανεργίας σε ισχύ.
11.  Για τους ελεύθερους επαγγελματίες :
- Όσοι είναι αυτοαπασχολούμενοι εκτός πρωτογενή τομέα, απαιτείται :
 α. Αντίγραφο Δήλωσης Ενάρξεως Επιτηδεύματος στη Δ.Ο.Υ και βεβαίωση ασφαλιστικού
    φορέα ότι η ενδιαφερόμενη  είναι ασφαλισμένη ακόμη και αν οφείλει ασφαλιστικές
    εισφορές.
 β. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 περί μη διακοπής της άσκησης του επιτηδεύματος και
    περί μη διακοπής της υπαγωγής στον ασφαλιστικό φορέα (επικυρωμένη).
- Όσοι είναι αυτοαπασχολούμενοι στον πρωτογενή τομέα, απαιτείται βεβαίωση ασφαλίσεως από
  τον Ο.Γ.Α ότι η ενδιαφερόμενη είναι άμεσα ασφαλισμένη ή βεβαίωση ότι έχουν καταβληθεί ή
  ρυθμιστεί οι ασφαλιστικές εισφορές.
 
Απαραίτητη προϋπόθεση όσοι ενδιαφέρονται να λάβουν “ Αξία Τοποθέτησης “ (voucher) για την συμμετοχή στο Πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» πρέπει:
1.   Να έχουν υποβάλλει την φορολογική τους δήλωση έτους 2016
2.   Να γνωρίζουν το προσωπικό τους ΑΦΜ και ΑΜΚΑ, καθώς και τον ΑΜΚΑ των παιδιών για τα   οποία θα υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση

                                 
                                          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                   ΜΟΥΡΚΟΥΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

0 σχόλια:

Ολα τα σχόλια ελέγχονται πριν δημοσιευτούν.