Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Ξηρομέρου

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                             Αστακός, 04/05/2017
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                                               Αριθ. Πρωτ.: 3625
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

                                                                   ΠΡΟΣ: Τα Μέλη της Οικονομικής
                                                                                            Επιτροπής Δήμου
                                                                                   (Ως Πίνακα Αποδεκτών)

                                                      Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στις δέκα (10) του μηνός Μαΐου του έτους 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα της έδρας του Δήμου μας, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα ημερησίας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010:

1. Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΥΛΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΛΑΤΖΕΪΚΑ ΚΑΙ ΜΠΑΚΑΛΟΟΥΖ Δ.Κ. ΑΣΤΑΚΟΥ» (ΚΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 62-7326.001, από Θεομηνίες, 7.000,00 € ως η 40431/18.09.2015 ΑΠΟΦ. ΥΠ.ΕΣ. + 200,00 € ως η 4619/2016 ΑΠΟΦ. ΥΠ.ΕΣ.).
2. Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΓΕΦΥΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΤΚ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ & ΒΛΥΖΙΑΝΩΝ» (ΚΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 64-7131.001, από Θεομηνίες, 7.200, ως η 40431/18.09.2015 ΑΠΟΦ. ΥΠ.ΕΣ. + 3.000 ως η 30419/16 ΑΠΟΦ. ΥΠ.ΕΣ.).
3. Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης για «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΚ ΑΣΤΑΚΟΥ» (ΚΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 64-7333.002, από Θεομηνίες, 5.317,69 € ως η 46333/14 ΑΠΟΦ. ΥΠ.ΕΣ.).
4. Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης για «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΤΚ ΚΑΝΔΗΛΑΣ» (ΚΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 64-7333.003, από Θεομηνίες, 7.791,40 € ως η 4619/16 ΑΠΟΦ. ΥΠ.ΕΣ.).
5. Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης για «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕ ΑΣΤΑΚΟΥ (ΑΡΣΗ ΠΡΟΣΧΩΣΕΩΝ, ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΦΕΡΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΤΗ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΔΥΣΚΟΛΕΥΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΠΟΡΡΟΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ)» (ΚΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 63-7336.014, από Θεομηνίες, 15.000,00 € ως η 30419/5-10-2016 ΑΠΟΦ. ΥΠ.ΕΣ - ΣΑΕ Ο55).
6. Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης για «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕ ΑΛΥΖΙΑΣ (ΑΡΣΗ ΠΡΟΣΧΩΣΕΩΝ, ΑΠΟΜΑΚΡ. ΦΕΡΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΥΤΗ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΔΥΣΚΟΛΕΥΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΠΟΡΡΟΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ)» (ΚΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 63-7336.015, από Θεομηνίες, 5.000,00 € ως η 30419/5-10-2016 ΑΠΟΦ. ΥΠ.ΕΣ. - ΣΑΕ Ο55).
7. Εκτέλεση έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΒΑΡΚΑ ΔΚ ΑΣΤΑΚΟΥ» (ΚΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 63-7326.003, από Θεομηνίες, 6.000,00 € ως η 40431/18.09.2015 ΑΠΟΦ. ΥΠ.ΕΣ.).
8. Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης για «ΕΠΟΥΛΩΣΗ-ΑΠΟΚΤΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΚΚΟΥΒΩΝ ΔΗΜΟΥ» (ΚΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 64-7333.001, από Θεομηνίες, 11.208,60 € ως η 4619/16 ΑΠΟΦ. ΥΠ.ΕΣ. + 3.791,40 € ως η 40431/15 ΑΠΟΦ. ΥΠ.ΕΣ)
9. Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης για «ΑΠΟΦΡΑΞΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ» (ΚΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 63-6279.001, από Θεομηνίες, 7163,52 € ως η 46333/14 ΑΠΟΦ. ΥΠ.ΕΣ. + 7.836,48 € ως η 30419/16 ΑΠΟΦ. ΥΠ.ΕΣ.)
10. Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης για «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΛΠ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΕΒ ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΣ» (ΚΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 63-7336.013, από Θεομηνίες, 24.800,00 € ως η 30419/5-10-2016 ΑΠΟΦ. ΥΠ.ΕΣ - ΣΑΕ 055).
11. Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης για «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕ ΑΣΤΑΚΟΥ» (ΚΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 25-6264.004, από Ανταποδοτικά Ύδρευσης, 15.000,00 €).
12. Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» (ΚΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 25-6672.001, από Ανταποδοτικά Ύδρευσης, 15.000,00 €).
13. Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ & ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΔΕ ΑΣΤΑΚΟΥ» (ΚΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 25-7131.009, από ΣΑΤΑ ΠΕ, 24.800,00 €).
14. Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΔΕ ΑΛΥΖΙΑΣ» (ΚΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 25-7131.010, από ΣΑΤΑ ΠΕ, 10.000,00 €).
15. Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης για «ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ».
16. Έγκριση – διάθεση διαφόρων πιστώσεων.
17. Ορισμός Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης προσφορών Έργων, βάση των διατάξεων του Ν. 4412/2016.
18. Ορισμός Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων Έργων, βάση των διατάξεων του Ν. 4412/2016.
19. Καθορισμός όρων διακήρυξης για «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΠΡΟΣ ΠΑΛΑΙΟ ΧΩΡΙΟ ΒΑΡΝΑΚΑ, ΛΟΓΩ ΚΑΤΩΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΗΛΘΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ» (ΚΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 64-7323.002, από Θεομηνίες 2003ΣΕ05500005, 73.100,00 € ως η 46333/14 ΑΠΟΦ. ΥΠ.ΕΣ. - ΠΡΟΓΡ. ΑΝΤΙΜ. ΖΗΜ.).
20. Καθορισμός όρων διακήρυξης για «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ - ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ» (ΚΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 64-7326.002, από Θεομηνίες, 49.200,00 € ως η 4619/15.02.2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ.ΕΣ. – ΣΑΕ 055).
21. Υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο της Έκθεσης Εκτέλεσης Π/Υ 1ου Τριμήνου Έτους 2017.
22. Περί αποδοχής ή μη της από 26-04-2017 (Αρ. Πρωτ. Δήμου:3234/24-04-2017) Γνωμοδότησης του δικηγόρου Κων/νου Δημόπουλου.
23. Ορισμός δικηγόρου επί αγωγής Ιπποκράτη Πανάγου.
24. Ορισμός δικηγόρου επί αγωγής Ζαχαρία Αργύρη.
25. Ορισμός δικηγόρου για νομική προστασία αιρετού.


Ο Πρόεδρος της Ο. Ε.
Ερωτόκριτος Γαλούνης
(Δήμαρχος)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
A. TΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
α) ΕΚ ΤΗΣ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΣ
1. Θεόδωρος Λιβάνης
2. Θωμάς Ρετούλης
3. Παναγιώτης Γαζέτας
4. Ηλίας Κακούρης
β) ΕΚ ΤΗΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ
1. Θωμάς Καρφής
2. Κων/να Κουμανδράκη - Σαμαρά
Β. ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
α) ΕΚ ΤΗΣ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΣ
1. Παναγιώτης Βραχάς
2. Βασίλειος Τσάρκος
3. Παναγιώτης Γκόλιας
β) ΕΚ ΤΗΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ
1. Απόστολος Βελόνας
2. Χρήστος Κολοβός

0 σχόλια:

Ολα τα σχόλια ελέγχονται πριν δημοσιευτούν.