Ο Αλέξανδρος Φραίμης για την εγκυρότητα της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ξηρομέρου σχετικά με το δάνειο.Την νομική του θέση εκφράζει ο δικηγόρος Αλέξανδρος Φραίμης  ως προς την εγκυρότητα της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ξηρομέρου σχετικά με το δάνειο, αφήνοντας ερωτηματικά αν αυτή ταυτόχρονα  αποτελεί πολιτική του παρέμβαση.

Διαβάστε τι έγραψε με συνεχόμενες αναρτήσεις στο λογαριασμό του  στο Facebook

"Άρθρο 176 Ν . 3463/2006
&2.Με την απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου που αφορά τη σύναψη του δανείου και η οποία λαμβάνεται, υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 4, με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του, πρέπει να καθορίζονται ο σκοπός, οι όροι του και η τοκο− χρεωλυτική δόση.
&4.Για τη συνομολόγηση δανείου ποσού άνω του ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (1.500.000 ~) από Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης με πληθυσμό έως πενήντα χιλιάδες (50.000) κατοίκους ή άνω των τριών εκατομμυρίων ευρώ (3.000.000 ~) με πληθυσμό άνω των πενήντα χιλιάδων (50.000) κατοίκων ή άνω των πέντε εκατομμυρίων ευρώ (5.000.000 ~) με πληθυσμό άνω των ογδόντα χιλιάδων (80.000) κατοίκων, η σχε− τική απόφαση του οικείου συμβουλίου λαμβάνεται με αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των μελών του. Τα ανωτέρω ποσά μπορεί να αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Η ανωτέρω αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων δεν απαιτείται για δάνεια που συνομολογούνται προς καταβολή αποζημιώσεων για αναγκαστικές απαλλοτριώσεις, καθώς και για εκείνα που αφορούν αναχρηματοδότηση συναφθέντων δανείων με ευνοϊκότερους όρους.
Δανείου Συνέχεια :
Σύμφωνα με το άρθρο 43 του Ν. 4325/ 2015 : «1. OTA α` και β` βαθμού, οι οποίοι αδυνατούν να ισοσκελίσουν τους προϋπολογισμούς τους, μπορούν να συνομολογούν δάνεια με αναγνωρισμένα πιστωτικά ιδρύματα ή χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς της Ελλάδας και του εξωτερικού, με αποκλειστικό σκοπό τη χρηματοδότηση των χρεών τους, τα οποία προέρχονται από πάσης φύσεως δαπάνες, χωρίς τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 264 του Ν.3852/2010 (Α` 87) και της παρ. 7 του άρθρου 2 του Ν.4111/2013 (Α` 18). "Το προς συνομολόγηση δάνειο δύναται να καλύπτει το σύνολο του ποσού που υπολείπεται για την ισοσκέλιση του προϋπολογισμού, ή μέρος αυτού, ανάλογα με την πιστοληπτική ικανότητα του δανειολήπτη. Η σχετική απόφαση του δημοτικού ή περιφερειακού συμβουλίου λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του, ανεξαρτήτως του ύψους ποσού του εν λόγω δανείου" (βλ. άρθρο 2 της από 26.8.2015 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α 102/20-08-2015), όπως αυτή κυρώθηκε με το Ν. 4350/2015(ΦΕΚ Α 161/30.11.2015) άρθρο 9) . ….. …… 2. Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, μέσω του δεσμευμένου τομέα, μπορεί να χρηματοδοτεί τα δάνεια της ανωτέρω παραγράφου, στο πλαίσιο των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν.3965/2011 (Α` 113) και του εδαφίου (ίν) της παρ. 1 του άρθρου 2 του Π.δ.169/2013 (Α`272) πλην της παραγράφου 2 του άρθρου 5 αυτού. Οι ειδικότεροι όροι, οι προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά χρηματοδότησης καθορίζονται κατά περίπτωση από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.»
Δανείου συνέχεια :
Γενικά :
(806 ΑΚ) Με τη σύμβαση δανείου ο ένας από τους συμβαλλόμενους (δανειστής) μεταβιβάζει στον άλλον (οφειλέτη) κατά κυριότητα χρήματα ή άλλα αντικαταστατά πράγματα, και αυτός έχει υποχρέωση να αποδώσει άλλα πράγματα της ίδιας ποσότητας και ποιότητας.
Για να συναφθεί μία έγκυρη σύμβαση απαιτείται να πληρούνται οι γενικές διατάξεις των άρθρων 185-195 ΑΚ (πρόταση, αποδοχή της πρότασης και κατάρτιση της σύμβασης). Πέραν όμως απο αυτές, κρίνεται απαραίτητη για την ολοκλήρωση της σύναψης της σύμβασης δανείου η παράδοση και η μεταβίβαση της κυριότητας των πραγμάτων.
Η εν λόγω σύμβαση ανήκει στην κατηγορία των ενοχικών, διαρκών συμβάσεων και αποτελεί συναινετική σύμβαση και ως τέτοια ανήκει στην κατηγορία των αμφοτεροβαρών συμβάσων δηλ . δημιουργούνται υποχρεώσεις και δικαιώματα και για τα δυο μέρη . Τέλος, η σύμβαση δανείου θεωρείται αιτιώδης, διότι από την αιτία και το λόγο του δανεισμού εξαρτάται η εγκυρότητα της .
Για την σύναψη σύμβασης δανείου απαιτείται να πληρούνται καθ’ ολοκληρίαν οι προϋποθέσεις που θέτει το άρθρο 806 ΑΚ. Άπαξ και πληρούνται αυτές έχουμε σύμβαση δανείου ανεξαρτήτως αν δεν χαρακτηρίστηκε ως τέτοια από τα συμβαλλόμενα μέρη.
Δανείου τέλος :
Για να σταματήσει λοιπόν η παραφιλολογία .... το προσυμβατικό στάδιο στις αμφοτεροβαρεις συμβασεις δεν μπορεί να βαφτιστεί ως συναψη συμβάσης έστω και αν τιτλοφορείται ως τέτοια.
Η 181 / 2016 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου βαφτίστηκε στον τίτλο της ως συναψη δανείου ομως αποτέλεσε αρχή διαπραγματευσης αφού στο αποφασιστικό σκέλος της ψηφιστηκε η αναγκαιότητα ισοσκέλισης του προϋπολογισμού και η υποβολή αιτήματος προς το ΤΠΔ για τη χορήγηση δανείου . Το ΤΠΔ έθεσε αποκλειστικά δικούς του όρους για να προβεί σε
Χορήγηση δανείου ( =συνέχιση προσυμβατικού σταδίου ) , όρους τους οποίους αποδέχθηκε με την 91/2017 απόφαση του ο Δημος χωρις καν να μπει σε κόπο περαιτέρω διαπραγμάτευσης τους (Π.Χ. Μικρότερο επιτόκιο λόγω ύψους δανείου , επιμήκυνση αποπληρωμής κλπ ) . Είχαμε λοιπόν από την μια ΠΡΟΤΑΣΗ και από την άλλη ΑΠΟΔΟΧΗ . Με την αποδοχή συντελείται και η συναψη του δανείου . Η τελευταία λοιπόν απόφαση (91/2017) χρειαζόταν την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου .
Απ´ οτι προβλέπω η υπόθεση αυτή θα λυθεί στα διοικητικά δικαστήρια αν δεν ξανάρθει για επανεξέταση, γιατι δικαιολογιες της δήθεν τάξεως "έλλειψη εννόμου συμφέροντος" και "τεκμερομενη αποφαση " ως τερτίπια εδώ δεν θα χωρέσουν ."|


 
 

7 σχόλια:

 1. θα δούμε ποιός έχει δίκιο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ΑΥΤΑ ΘΑ ΤΑ ΛΥΣΕΙ Η ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Πάντως άλλες ενστάσεις σας είχαν απορριφθεί.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. νομικες προτασεις μπορει να δουμε. πολλες
  και ο καθε νομικος εχει την δικη του προσεγγιση

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. πολιτικη προταση υπάρχει ?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Οι νομικοι αλλοι τα λενε ετσι και αλλοι τα λενε αλλιως.
  δημοκρατια ελευθερης εκφρασης εχουμε
  πολιτικη προταση δεν βλεπω πουθενα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Την άλλη άποψη δεν είδαμε μέχρι τώρα εκτός αν στηρίζεται στα συνηθισμένα τηλέφωνα και στους κουμπάρους .

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Ολα τα σχόλια ελέγχονται πριν δημοσιευτούν.