Τέλος και με ΦΕΚ ο Μιχάλης – Αναλαμβάνει μέχρι νεοτέρας ο Πάνος Παπαδόπουλος και το Νοσοκομείο Αγρινίου

  • στις Πέμπτη, Φεβρουαρίου 01, 2018 -
  • 0 σχόλια
Δημοσιεύτηκε χθες, 30 Ιανουαρίου 2018, στο ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση με την οποία παύεται από την θέση του διοικητή του Νοσοκομείου Αγρινίου Δ. Μιχάλης. Την διοίκηση του Νοσοκομείου Αγρινίου αναλαμβάνει προσωρινά ο αναπληρωτής διοικητής του νομικού προσώπου «Γενικό Νοσοκομείο Αιτωλοακαρνανίας», υπεύθυνος για το Νοσοκομείο Μεσολογγίου, Πάνος Παπαδόπουλος. Μάλιστα αναμένεται εντός της εβδομάδας να λάβει οδηγίες από την 6ηΥΠΕ και για το τυπικόν του πράγματος να ορκιστεί. Το Υπ. Υγείας, ωστόσο, δεν έχει ακόμη ξεκαθαρίσει τις προθέσεις του σχετικά με τον οριστικό αντικαταστάτη του Δ. Μιχάλη, έτσι η προσωρινή λύση Παπαδόπουλου κανείς δεν ξέρει πόσο θα διαρκέσει. Εν ολίγοις δεν είναι ακόμη σαφές, αν θα επαναπροκηρυχθεί η θέση του διοικητή στο Νοσοκομείο Αγρινίου και πόσο θα διαρκέσει η διαδικασία αυτή. Πάντως θα πρέπει να σημειωθεί ότι πρόσφατα το Υπουργείο Υγείας προχώρησε σε αντικαστάσεις διοικητών/υποδιοικητών π.χ στα νοσοκομεία Λαμίας, Θήρας, τον «Ευαγγελισμό» αλλά και του Γ.Ν. Αθηνών Κοργιαλένειο-Μπενάκειο, χωρίς να επαναπροκηρυχθούν οι θέσεις και οι νέοι διοικητές να περάσουν από αξιολόγηση…

ΦΕΚΑναλυτικά το ΦΕΚ της παύσης του Δ. Μιχάλη:
Αποδοχή παραίτησης του Διοικητή Γ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας, αρμοδιότητας της 6ης Υ.Πε. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και ΔυτικήςΕλλάδας.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 45 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/22-4-2005/Α΄): «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».
β) Του άρθρου τρίτου παρ. 4 και παρ. 5 του ν. 3527/2007(ΦΕΚ 25/Α΄/9-2-2007): «Κύρωση συμβάσεων υπέρ Νομικών Προσώπων, εποπτευόμενων από το Υπ. Υγείας καιΚ.Α. και λοιπές διατάξεις».
γ) Του άρθρου 3 παρ. 3 του ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α΄/4-4-2005): «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει.
δ) Του άρθρου 77 παρ 5, του άρθρου 80 παρ. 1 καιτου άρθρου 148 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α΄/9-2-2007): «Κύρωση του κώδικα κατάστασης δημοσίων πολιτικώνδιοικητικών υπαλλήλων και υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.».
ε) Του π.δ. 121/2017, «Οργανισμός του ΥπουργείουΥγείας» (ΦΕΚ 148/Α΄/09-10-2017).
στ) Του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου τηςΚυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών καιΥφυπουργών» (ΦΕΚ 116/Α΄/23-09-2015).
2. Τις αποφάσεις:
α) αριθμ.Υ25/6-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού με περιεχόμενο την ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας Παύλο Πολάκη (ΦΕΚ 2144/Β΄/6-10-2015).
β) Αριθμ. Α2β/Γ.Π.οικ.39418/30-5-16 (ΦΕΚ 287/ΥΟΔΔ/7-6-2016, Α.Δ.Α.: 70ΨΠ465ΦΥΟ-ΒΩΔ) απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας με περιεχόμενο το διορισμό Διοικητή στο Γ.Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ, αρμοδιότητας 6ης Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου,Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, ΜΙΧΑΗΛ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ.
3. Την αριθμ. ΕΜΠ.-Γ.Δ.:54/21-11-2017 επιστολή παραίτησης του Μιχαήλ Δημητρίου, αποφασίζουμε:
Αποδεχόμαστε την παραίτηση του Διοικητή του Γ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας, αρμοδιότητας 6ης Υ.Πε. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, του Υπουργείου Υγείας, ΜΙΧΑΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του Γεωργίου, με Α.Δ.Τ. ΑΖ 513484.
(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 7412856521/ 15.01.2018).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 15 Ιανουαρίου 2018
Ο Υπουργός Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ


0 σχόλια:

Ολα τα σχόλια ελέγχονται πριν δημοσιευτούν.