ΞΑΝΑ για ψήφιση ο Προϋπολογισμός και το Τεχνικό Πρόγραμμα του Νομικού Προσώπου.

Αποτέλεσμα εικόνας για βασιλης μουρκουσης
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Καλεί σε τακτική δημόσια συνεδρίαση την δεκάτη έκτη (16η) του μηνός Μαρτίου, του έτους 2018 ,ημέρα Παρασκευή και ώρα 02:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (Δημοτικό Κατάστημα Αστακού), για λήψη απόφασης στο κάτωθι θέμα:
ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 3/20.1.2018 (ΑΔΑ 73ΛΑΟΚΡ9-Φ03) ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΠΕΡΙ “ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2018”. 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. 

Μουρκούσης Βασίλειος 

---------------------------------ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Καλεί σε ειδική δημόσια συνεδρίαση την δεκάτη έκτη (16η) του μηνός Μαρτίου, του έτους 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 02:15 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (Δημοτικό Κατάστημα Αστακού), σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν. 4172/2013, σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 159 του Ν. 3463/2006 και 67 του Ν. 3852/2010, για λήψη απόφασης στο κάτωθι θέμα:
ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 11/20.01.2018 (ΑΔΑ ΩΡΤΣΟΚΡ9-ΔΒΑ) ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΠΕΡΙ “ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ –ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2018” ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΝΕΑΣ.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. 

Μουρκούσης Βασίλειος
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Τακτικά μέλη
1. Ναούμης Νικόλαος
2. Βελόνας Απόστολος
3. Σαλτογιάννης Χρήστος
4. Kάντζου Δέσποινα
5. Πολύζος Βασίλειος
6. Κολλιάς Ιωάννης

Αναπληρωματικά μέλη
7. Τσάρκος Βασίλειος
8. Ταμπάκης Ηλίας
9. Ζαγκότας Βασίλειος
10. Καλλισώρας Νικόλαος
11. Σταμουλάκης Σωτήριος
12. Τζοβόλα Ουρανία

0 σχόλια:

Ολα τα σχόλια ελέγχονται πριν δημοσιευτούν.